วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยวัดเก่าบ้านหนองเลา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกตรงข้ามวัดหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างการแสดงมหรสพ วงดนตรีย้อนยุค โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ต.มะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการจัดงานลอยกระทง ต.มะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างติดตั้งเวทีกลาง ระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาขนย้ายวัสดุดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง