วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างติดสติ๊กเกอร์รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง หมายเลขทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน ผท 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลอง-บ้านนายสังข์ หมู่ 14 บ้านหนองซาด ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงแฉล้ม ม. 16 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง