วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านช่างอาร์ม หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดร ใจแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 วัน จำนวน 5 คัน ในโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมิตรภาพ - วัดบุ่งคล้า หมู่ที่ 19 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการย้ายและปรับปรุงถังประปาเหล็กพร้อมระบบสูบจ่าย หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสุชาญ สมพงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง