วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไร่โคกสูง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน (เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติกล้อเลื่อน จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง