วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสรีภาพ หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการงานเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบจ่ายน้ำ พร้อมชุดจ่ายน่้ำ บ้านหนองเลา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าวัดหนองบัวลอย หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขาพัฒนา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮร์) เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองอีสานเขียว (ลำสำลาย) หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง