วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่แปลงสาธิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แกะลาย ปิดทอง ขาสิงห์ลายดอก หมู่ 9 หน้า 9 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อดินถม จำนวน 2,050 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไม้ตามย หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครือง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเหมือน ภู่ตะขบ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง