วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 18000 บีทียู จำนวน 2 เคร่ื่อง รวม 4 เครื่อง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน ม. 1 บ้านมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขการระบายน้ำบ้านมะเกลือเก่า ม 2 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษายานพาหนะ (เช็คระยะ) รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งฝารางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน โคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก-3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง