วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างุปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังราง หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า (Divo) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบ งานป้องกันและบรรเทาสาาธารณภัย อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์(เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำหรับ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถดับเพลิง เลขทะเบียน ยต 6567 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า จำนวน 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาและหลังคาคลุมถัง หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง