วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาและหลังคาคลุมถัง หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำบาดาล(ซับเมิร์ส) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถเเก็บขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิคส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ม. 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายและสติกเกอร์ โครงการอบรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชน ต.มะเกลือเก่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไข่ไก่แก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อไก่ไข่สาวพร้อมอาหารและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไขแก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง