วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า
18  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดสว่างบูรพาราม - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 2 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและซ่อมแซมมุ้งลวดประตู ศพด.บ้านหนองเบน อบต.มะเกลือเก่า
21  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)ชนิดถุง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อัวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง