วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นทองอุไร ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 160 ต้น ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้าง รพ.สต. ปลายราง หมู่ 8 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายตรงข้ามลานมัน บ้านคำไฮ หมู่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้ารอบบริเวณงาน ไฟประดับเวที และเครื่องปั่นไฟ ในโครงการ อบต.พบประชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ในโครงการ อบต.พบประชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าเช่าเหมาบริการเต็นท์ เก้่าอี้ ชุดโต็ะกลมพร้อมเก้าอี้ พัดลมไอน้ำ ในโครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสีสด หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง