วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเวที ป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างสื่อและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายภาพวีดีโอ โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าผูกประดับ โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งเสาพาดสายไฟฟ้า และติดตั้งไฟแสงสว่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม. 15 บ้านคำไฮ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสุดสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง