วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 - ทุ่งสะแบง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 คุ้มปากดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง