วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
วัสดุก่อสร้าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน ที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า
30  ส.ค. 2565
จ้างรถบัส โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้กแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างติดตั้งหลังคาเมทัลชีทพร้อมรางน้ำ โครงการขยายส่วนบริการประชาขน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (บ้านผู้ยากไร้) กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ม.9 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเตรียมดินถุงปลูกดาวเรืองและทานตะวัน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง