วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 3502 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสวนสมุนไพร และป้ายประจำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองเบน หมู่ที่ 8 - บ้านสวนป่า (จ่ายขาดสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง