วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มหนองโพธ์น้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเลา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดเขาซาด หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง