วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก อบต และ นายก อบต. ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ทล.2 - หมู่ที่ 19 จากสาย ทล.2 ถึง สายแยกคลองน้ำ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
2  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเสื้อกันฝนจราจรสะท้อนแสง พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์สำนักงาน สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง