วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีปรับเกรด แยก ทล.24 - หลัก 8 หมู่ที่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกแยก 505 - คุ้มหินลาด หมู่ทีี่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างถ่ายวิดิทัศน์/ถ่ายวิดิทัศน์นำเสนอโครงการ โครงการบ้านนี้มีรักค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.มะเกลือเก่า กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสาธิต โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้ป่วย (EMS) ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำซุ้มนิทรรศการ/ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีตำบลมะเกลือเก่า โครงการจัดงาน ประเพณีกินเช่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๖๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง