วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบจ่ายน้ำ พร้อมชุดจ่ายน่้ำ บ้านหนองเลา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าวัดหนองบัวลอย หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขาพัฒนา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮร์) เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองอีสานเขียว (ลำสำลาย) หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมปั๊มบาดาล บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง