องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  การประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเ...
   
  การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการนโยบายสาธารณะสมัชชาสุ...
   

ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการนโยบายสาธารณะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำ ปี 2564 ประเด...

  กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะเกลือเก่า ร่วมกับโรงพย...
   

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะเกลือเก่า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า จัดโครงการอบร...

  ส่งสริมทักษะนอกห้องเรียนเพิ่มขีดความสามารถทักษะทาง...
   

อบต.มะเกลือเก่า นำโดย นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกอบต.มะเกลือเก่า ร่วมบูรณาการสถานศึกษาในพื้นท...

 
 
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา ฟันน้ำนมเกมส์
เรื่องควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020