องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ

 
 
 
นายวิทูรย์  จุลบท
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
   
  -ว่าง-
-ว่าง-  
  นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
นางสาวศุภาวีร์  ตลับกลาง นางสาวภัทรพร  ขุนสูงเนิน นายพรประชา  เสลานอก นายประภาส  สมประณามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์(ขยะ) พนักงานขับรถยนต์(Ems)