องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

กองสาธารณสุข ฯ

 
 
 
นายวิทูรย์  จุลบท
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
   
  -ว่าง-
-ว่าง-  
  นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
นางสาวศุภาวีร์  ตลับกลาง นางสาวภัทรพร  ขุนสูงเนิน นายพรประชา  เสลานอก นายประภาส  สมประณามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์(ขยะ) พนักงานขับรถยนต์(Ems)