องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

สาส์นจากนายก อบต.

สวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลมะเกลือเก่าที่รักและเคารพทุกท่าน

                ตั้งแต่ผมได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งความท้าทายในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องชาวตำบลมะเกลือเก่า   เป็นการขันอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนตำบลมะเกลือเก่าทางด้านการเมืองท้องถิ่น  ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   และนำพาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า   ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า     มะเกลือเก่าน่าอยู่  บริหารงานมีประสิทธิภาพ  แก้ปัญหาแบบบูรณาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี    คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน”   ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมยึดถือเป็นหัวใจในการทำงาน  เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเสมอมา  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างกว้างขวาง   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น  ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสวัสดิการสังคม  รวมถึงด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน   ฯลฯ   ซึ่งล้วนมาจากนโยบายการบริหารงานที่เข้าใจและเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง      แม้ประเทศไทยจะมีปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งมีผลกระทบกับงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง  แต่ผมในฐานะผู้บริหารและทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน  ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคดังกล่าว  พวกเราร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  ในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ตำบลมะเกลือเก่าถือว่าเป็นตำบลที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรมากที่สุดในอำเภอสูงเนิน  การที่จะทำงานให้ภารกิจ  หน้าที่  ที่รับผิดชอบให้ได้เต็ม  100%  นั้นเป็นไปได้ยาก  แต่ผมและทีมงานก็พยายามทำให้ดีที่สุด    ให้ทุกคนในตำบลมะเกลือเก่าไม่ว่าจะเป็น  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิก อบต.  ผู้นำชุมชน  พี่น้องประชาชน  รวมถึงพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทุกคน  ให้รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนญาติ  เป็นครอบครัวเดียวกัน  พร้อมที่จะร่วมทุกข์  ร่วมสุขด้วยกัน  ช่วยกันดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของเราร่วมกัน  ถือเป็นการสร้างท้องถิ่นให้อบอุ่น  โดยยึดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย  ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน    และส่งผลให้องค์กร  สังคม  และท้องถิ่นของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยเฉพาะลูกหลาน ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ  ซึ่งต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ถือว่าเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชน  บริหารงานโดยประชาชน  มีเป้าหมายการทำงานเพื่อความสุขของประชาชน  และจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้เห็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนา  และแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนหลายอย่าง  ซึ่งทุกปัญหาที่ได้รับทราบ  ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชน   จากการที่ได้ไปลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านและการทำประชาคมของหมู่บ้าน  องค์กร  และกลุ่มต่างๆ  ในตำบล  ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนตำบลมะเกลือเก่าที่เคารพทุกท่านว่า  บ้านเมืองไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวฉันใด  การพัฒนาและแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน  ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหา  ระดมความคิด  และระดมสมองในการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ฉันนั้น    ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ามีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  ข้าราชการ  พนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ในการพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถ  ด้านการให้บริการประชาชน   ด้วยความโปร่งใส  และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นตามลำดับ  โดยยึดหลักการ  “บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน” 

ในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ได้จัดทำรายงานกิจกรรมผลงานประจำปี  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขึ้น  และเป็นสื่อในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในแนวทางการบริหาร  และการพัฒนาที่โดดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับรู้  รับทราบ  และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางความสำเร็จ  ในการดำเนินงานเชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับพี่น้องประชาชน  และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนองค์กรต่างๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย  เพื่อประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน  และความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าอย่างมั่นคงยั่งยืน

สุดท้ายนี้  ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  พระสยามเทวาธิราช  ดวงทิพย์วิญญาณของท่านท้าวสุรนารี  บารมีแห่งหลวงพ่อคูณ  รวมทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ผู้นำชุมชนทุกฝ่าย  จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญในชีวิต  และหน้าที่การงาน  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  คิดหวังสิ่งใดให้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ  ขอให้มีแต่ความสุข  ความสุข  ความสุข  ตลอดไป

 

 

 

 

                                                                (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ)            
                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า