องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

กองช่าง


นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม
ผู้อำนวยการกองช่างนายธนิน  ภูมิสูงเนิน
นายภัทรพล  ปวีราวิราพันธ์
นายสมเจตน์  กมลเสถียรกุล
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นางสาวจีระพร ดีสูงเนิน
นายไพสาร  แก๊สสูงเนิน 
นายสุรัตน์ หวัดสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป