องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

สมาชิกสภา อบต.


นายสวง  งามมะเริง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ 061-063-9748


นายนวม  เมินขุนทด
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ 088-468-3116
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ 081-547-0475
นายจรัส มาสูงเนิน
นางธัญสินี   อมรพรหม
นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน
นายบุญส่ง  เปียจันทึก
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ สมาชิกสภา อบต. ม.๒ สมาชิกสภา อบต. ม.๒ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
นายทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน
นายสุขสนาน  รอบคอบ
นางบุปผา  กองพิธี
นายสมเกียรติ  ชินนอก
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ สมาชิกสภา อบต. ม.๔ สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
นายสนอง  ภูจำนงค์
นายอมร  ศรีฐาน
นางบำรุง  จันทรโสภณ
นายคล้อย  ชื่นสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ สมาชิกสภา อบต. ม.๗ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ สมาชิกสภา อบต. ม.๘
นายธนกร  พลศรี
นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์
นายสรสิช  จรจันทร์
นายบรรจบ  ชัยบุรี
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมาชิกสภา อบต. ม.๑o สมาชิกสภา อบต. ม.๑o สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑
นายสายัณ  ดงสูงเนิน
นางบุญยืน  วิเศโคกกรวด
นายวิวัฒน์  บัลลังค์
นายสุพจน์  แรมกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔
นายอุดม แซ่โซ
นายยอดขัวญ  เนียมสูงเนิน
นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย
นางอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖
นายปราโมทย์  มิตขุนทด นายสุพจน์  ใจบุญ นางสุนารี  สวัสดี นางประทินทิพย์  วิริยะปัญญาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๘ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๘
       

นายนึก  สระกระโทก
นายวัลลภ  ชุ่มชื่น

  สมาชิกสภา อบต.ม.๒o สมาชิกสภา อบต. ม.๒o