องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

สำนักงานปลัด

นางอาภรณ์  ศิริจำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัตนา  ภูมลา
นางสุมิตรา สมเพาะ
นายทรงเกียรติ  สมเพาะ นางสาวอรนุช  เสือเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
พ.จ.อ.ปรีชา  ถึงสูงเนิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
นายไพสน  ภิริรักษ์
นางภัสสร  มาสูงเนิน
นายนิมิต  หลักสูงเนิน
นายสมาน  เสลานอก
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์