องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอดิสร  สงสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอาภรณ์  ศิริจำปา
นางกฤชกร  สิงขรอาจ
นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่างนางวิฑูรย์  จุลบท
นางมลิวรรณ  เมษมานนท์
นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
  นางสาวจิงจิต  ไชยเฉลิม  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร