องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]1
2 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]1
3 แจ้งให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต อบต.มะเกลือเก่า มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) [ 1 ก.ย. 2564 ]1
4 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]1
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]1
6 จำนวนลานกีฬาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจัดให้มีการออกกำลังกาย [ 26 ก.พ. 2564 ]1
7 ฐานขอ้มลูภมูิปัญญาท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2564 ]1
8 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 30 ม.ค. 2564 ]1
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]1
10 คำสั่งมอบหมายงานภายใน สป. [ 22 ม.ค. 2564 ]1
11 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองคลัง [ 22 ม.ค. 2564 ]1
12 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 22 ม.ค. 2564 ]1
13 คำสั่งมอบหมายงานภายใน กองสาธารณสุข [ 22 ม.ค. 2564 ]1
14 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองการศึกษา [ 22 ม.ค. 2564 ]1
15 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองสวัสดิการสังคม [ 22 ม.ค. 2564 ]1
16 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองส่งเสริมการเกษตร [ 22 ม.ค. 2564 ]1
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]1
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]1
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ. หน.สป. [ 19 ม.ค. 2564 ]1
20 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7