องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]31
22 นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 8 พ.ย. 2564 ]29
23 ประกาศสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]35
24 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]30
25 แจ้งให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต อบต.มะเกลือเก่า มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) [ 1 ก.ย. 2564 ]52
26 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]30
27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]33
28 จำนวนลานกีฬาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจัดให้มีการออกกำลังกาย [ 26 ก.พ. 2564 ]28
29 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.พ. 2564 ]26
30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]30
31 ฐานขอ้มลูภมูิปัญญาท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2564 ]31
32 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 30 ม.ค. 2564 ]32
33 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]43
34 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 22 ม.ค. 2564 ]26
35 คำสั่งมอบหมายงานภายใน กองสาธารณสุข [ 22 ม.ค. 2564 ]45
36 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองการศึกษา [ 22 ม.ค. 2564 ]37
37 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองสวัสดิการสังคม [ 22 ม.ค. 2564 ]34
38 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองส่งเสริมการเกษตร [ 22 ม.ค. 2564 ]31
39 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]29
40 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]43
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8