องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 65

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณีส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา ๓๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ และตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท .๘๐๘.๓/ว ๒๑๔๘๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕'๖๔ เรื่อง การเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  แจ้งให้หน่วยงานดาวน์โหลดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชต์ของกรมธนารักษ์ นั้น

 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า   ได้ดำเนินการดาวน์โหลดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ