องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ดำเนินการประเมินภาษี

พร้อมทั้งแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับเอกสารใบแจ้งประเมินภาษีดังกล่าวแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในจดหมาย หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับแบบประเมินภาษีให้นำเอกสารสิทธิมายื่นตรวจสอบข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเก่า หรือที่หน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และหากข้อมูลถูกต้องแล้ว สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางการรับชำระภาษี ดังต่อไปนี้

1. ชำระตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

2. ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค

3. ชำระผ่านธนาคาร เช่น การโอนเงินผ่านเลขบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า/ ชำระผ่าน QR Code /ชำระตรงผ่านธนาคาร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ส่งแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารไปพร้อมกับจดหมายแจ้งประเมินภาษีด้วยแล้ว

4. หน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษี ทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลมะเกลือเก่า จึงมีการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แนบมาด้วยนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ขอความร่วมมือจากท่านผู้มาชำระภาษี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ