องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  เรื่อง  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย

พ.ศ.2510 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคมของปีหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ขอแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ที่ติดตั้งในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ติดต่อขอยื่นแบบและชำระภาษีป้าย  ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565  ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งรายการประเมินในวันเวลาราชการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย    เอกสารประกอบ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ