องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 65 [ 27 ธ.ค. 2564 ]148
62 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]142
63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]97
64 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]96
65 นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 8 พ.ย. 2564 ]89
66 ประกาศสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]133
67 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]97
68 แจ้งให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต อบต.มะเกลือเก่า มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) [ 1 ก.ย. 2564 ]193
69 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]89
70 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]100
71 จำนวนลานกีฬาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจัดให้มีการออกกำลังกาย [ 26 ก.พ. 2564 ]89
72 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.พ. 2564 ]84
73 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]99
74 ฐานขอ้มลูภมูิปัญญาท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2564 ]95
75 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 30 ม.ค. 2564 ]118
76 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]136
77 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 22 ม.ค. 2564 ]85
78 คำสั่งมอบหมายงานภายใน กองสาธารณสุข [ 22 ม.ค. 2564 ]140
79 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองการศึกษา [ 22 ม.ค. 2564 ]97
80 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองสวัสดิการสังคม [ 22 ม.ค. 2564 ]120
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11