องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
           ตำบลมะเกลือเก่าสามารถติดต่อกับตัวอำเภอ และจังหวัดได้ทางรถยนต์ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ส่วนเส้นทางติดต่อระหว่างตำบลกับตำบลและระหว่างชุมชนในตำบลนั้น ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางในระยะสั้น ๆ และถนนลูกรัง ซึ่งเชื่อมกันไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลากทำให้ถนนขาด การคมนาคมไม่สะดวกเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร ไปมาภายในตำบล ปัจจุบัน มีถนนลาดยางอยู่ 8 สาย คือ
           - ถนนโยธาธิการที่ 2039 (กำลังเอก 2) ยาว 21 กิโลเมตร จากบ้านมะเกลือเก่าไปทางทิศใต้ ถึง บ้านบุตาสง
           - ถนน ร.พ.ช. สายบ้านหนองแวง ถึง บ้านหนองเลาใหญ่ ยาว 6 กิโลเมตร (เฉพาะช่วงที่อยู่ในเขตตำบล คือ จากบ้านปลายราง ถึง บ้านหนองเลาใหญ่)
           - ถนน ร.พ.ช. สายยุทธศาสตร์ ยาว 10 กิโลเมตร จากบ้านโคกสูงไปทางทิศเหนือ ถึงอำเภอสูงเนิน
           - ถนนทางหลวงชนบท จากสาย 24 เข้าสู่บ้านหนองม่วง ยาว 4,300 เมตร
           - ถนนทางหลวงชนบท จากถนนมิตรภาพเข้าสู่บ้านมะเกลือเก่า ยาว 820 เมตร
           - ถนนทางหลวงชนบท จากสามแยกคำไฮ-บ้านหนองเลาใหญ่ ยาว 4.3 กม.
           - ถนนสาย 24-505 ยาว 800 เมตร
           - ถนนสายบ้านห้วยไผ่ ยาว 1,000 เมตร
ถนนลูกรัง
           - ถนนบ้านหนองไม้ตาย ม. 4 – บ้านโสกจานพัฒนา ม. 17 ยาว 3,700 เมตร
           - ถนนสายบ้านหนองไม้ตาย ม. 4 – บ้านหนองม่วง ม. 5 ยาว 4,600 เมตร
           - ถนนสายบ้านหนองม่วง ม. 5 – บ้านโสกจานพัฒนา ม. 17 ยาว 2,700 เมตร
           - ถนนสายบ้านหนองมวง ม. 5 – บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ยาว 3,200 เมตร
           - ถนนสายบ้านหนองเบน ม. 8 – บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ยาว 2,500 เมตร
           - ถนนบ้านห้วยไผ่ ม. 10 – บ้านหนองซาด ม. 14 ยาว 2,500 เมตร
           - ถนนสายบ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 – บ้านหนองซาด ม. 14 ยาว 3,200 เมตร
           - ถนนสายแยกกำลังเอก – บ้านหัวเขาพัฒนา ม. 13 ยาว 1,400 เมตร
           - ถนนสายบ้านโสกจานพัฒนา ม. 17 – แยกบ้านหัวเขาพัฒนา ม. 13 ยาว 2,700 เมตร
โทรศัพท์
  โทรศัพท์สาธารณะ 27 แห่ง
  โทรศัพท์ภายในครัวเรือน 415 แห่ง
 
ไฟฟ้า
           ในตำบลมะเกลือเก่ามีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนเนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน การแยกเป็นคุ้มเล็กคุ้มน้อย ซึ่งทำให้การขยายไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน และยังขาดไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างในเขตชุมชน
 
ประปา
  ประปาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
  ประปาส่วนท้องถิ่น 4 หมู่บ้าน
  ประปาส่วนภูมิภาค 5 หมู่บ้าน