องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ มีสภาพเป็นสังคมชนบท แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพของสังคม เช่น ประเพณีสรงน้ำพระของบ้านมะเกลือเก่า เป็นต้น ลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่โดยรอบ มีวัดเป็นศูนย์กลาง และมักตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามเส้นทางคมนาคม และแหล่งน้ำในปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น มีการบริการสาธารณูปโภคค่อนข้างทั่วถึง แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย อันเกิดจากการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น
           ลักษณะทางสังคมของตำบลมะเกลือเก่าจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ตามลักษณะของชุมชน ดังนี้
           1. ชุมชนเมือง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ลักษณะของหมู่บ้านจะได้รับการพัฒนาขึ้นมามากแล้ว ทั้งทางด้านเส้นทางการคมนาคม ระบบน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล มีจำนวนสมาชิกในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ บ้านเรือนจะตั้งกันอยู่อย่างหนาแน่นตามบริเวณที่ได้รับการพัฒนาแล้ว อาชีพของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้าง ค้าขายและข้าราชการ ดังนั้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านจะมากกว่าที่อื่น
           2. กึ่งชุมชนเมือง ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเบน หมู่ที่ 9 บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองซาด เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ 2 ข้างทางของถนนลาดยาง พื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ จะอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกและตอนล่างของตำบลมะเกลือเก่า โดยหมู่บ้านทั้งหมดจะอยู่สองข้างทางของถนนกำลังเอก ๒ และถนน หนองเลาใหญ่ – หนองตะไก้ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ทำให้การคมนาคม การติดต่อค้าขายและการขนส่งระหว่างหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านสู่เมืองเป็นไปด้วยความสะดวก เป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในหมู่บ้านจะเป็นอาชีพเกษตรกรรม โดยมากจะทำไร่อ้อย มันสำปะหลังและเลี้ยงสัตว์
           3. ชุมชนชนบท ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 บ้านโสกจานพัฒนา เป็นลักษณะชุมชนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานัก เช่น ถนนยังคงเป็นถนนลูกรัง ระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลยังไม่ดีนัก อาชีพของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ รับจ้างและเลี้ยงสัตว์
 
การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 10 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
         
สถาบัน และองค์กรทางศาสนา
  วัด 16 แห่ง
  สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
 
สาธารณสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ - - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง