องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
           ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลมะเกลือเก่า ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และการรับจ้าง โดยทำการเกษตร ในพื้นที่ราบลุ่มของตำบลจะทำนาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในเขตที่ราบสูงมีการทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย การประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังอาศัยสภาพตามภูมิอากาศ คือ อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จะมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ เท่านั้นที่มีระบบน้ำชลประทาน
           การประกอบอาชีพของคนในตำบลมะเกลือเก่า สามารถจำแนกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
           1. อาชีพเกษตรกรรม มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ กล่าวคือ การปลูกพืชไร่ ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ข้าว อ้อยโรงงาน ประเภทผลไม้ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ นกกระจอกเทศ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่พันธุ์เนื้อ การเลี้ยงสุกร และสัตว์จำพวกปลาต่าง ๆ
           2. อาชีพรับจ้าง มีทั้งรับจ้างในภาคการเกษตร เช่น การเก็บผลผลิต การปลูก การไถไร่ การใส่ปุ๋ย และการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างขับรถ และรับจ้างทั่วไป
           3. อาชีพค้าขาย ได้แก่ การเปิดร้านทั่วไปเพื่อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในครัวเรือน
           4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ
           5. อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ไพหญ้าคา ทำที่นอน ทำหมอน ตัดเสื้อผ้า เป็นพนักงานในบริษัท ฯลฯ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ธนาคาร   แห่ง
  โรงแรม   แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน และ ก๊าซ 6 แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง (โรงฟักไข่, โรงงานทำขนมปัง, โรงงานผลิตอิฐบล็อก,โรงสี)
  โรงสี 10 แห่ง
 
 
กลุ่มอาชีพ
           การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร มีทั้งกลุ่มธรรมชาติ และกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น โดยแยกออกได้ดังนี้
                      1. การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ
                      2. กลุ่มที่ทางราชการจัดขึ้น
 
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
           สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ที่ขึ้นชื่อและสามารถส่งออกจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ได้แก่
                      • กลุ่มแปรรูปผ้าไหมโคคูน หมู่ 1 บ้านมะเกลือเก่า ผลิตภัณฑ์ปลอกหมอนอิง
                      • กลุ่มผ้าห่มนวม หมู่ 2 บ้านมะเกลือเก่า ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มนวม
                      • กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
                      • กลุ่มลูกปะคบสมุนไพร หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพร
                      • กลุ่มสมุนไพรบ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายดำ
                      • กลุ่มทำน้ำตาลอ้อย หมู่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อย