องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
           ตำบลมะเกลือเก่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสูงเนิน โดยตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนิน ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายยุทธศาสตร์ (จากที่ว่าการอำเภอถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า)
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเสมา ตำบลสูงเนิน และตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสูงเนิน และตำบลหนองตะไก้
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมะเกลือใหม่
            
พื้นที่
           ตำบลมะเกลือเก่าเป็นตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดในอำเภอสูงเนิน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 180.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 112,938 ไร่
 

จำนวนหมู่บ้าน
           ตำบลมะเกลือเก่าแบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบทุกหมู่บ้าน มีผู้ปกครองท้องที่ดังนี้
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ปกครองท้องที่ ตำแหน่ง
  1 บ้านมะเกลือเก่า
นางบุญมี  เมาสูงเนิน
ผู้ใหญ่บ้าน
  2 บ้านมะเกลือเก่า นายกิตติพงษ์  ภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน
  3 บ้านโคกสูง   
นายจักริน ไชยสูงเนิน กำนัน
  4 บ้านหนองไม้ตาย นายสมบัติ พิพัฒน์ภาคภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน
  5 บ้านหนองม่วง นายชัยวุฒฑ์ ธรรมวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน
  6 บ้านวังรางใหญ่ นายนำชัย  นิจาย ผู้ใหญ่บ้าน
  7 บ้านบุตาสง นางสมประสงค์ ศรีฐาน ผู้ใหญ่บ้าน
  8 บ้านหนองเบน นางสาวรุ้งตะวัน วงศ์อำมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
  9 บ้านวังรางน้อย นางรวง กอกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
  10 บ้านห้วยไผ่ นางกวา  จรจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
  11 บ้านหนองเลาใหญ่
นางสมบุญ ยุนกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
  12 บ้านหนองหลักพันสโมสร นายก้องบุญ บินสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน
  13 บ้าหัวเขาพัฒนา นายกัมพล  จิตตวชิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน
  14 บ้านหนองซาด นายสงคราม เทพทัศน์ ผู้ใหญ่บ้าน
  15 บ้าคำไฮ นายสมศักดิ์ บัลลังก์ ผู้ใหญ่บ้าน
  16 บ้านโนนสมบูรณ์ นายขจรศักดิ์ กระชับกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
  17 บ้านโสกจานพัฒนา นางสมพรใจบุญ ผู้ใหญ่บ้าน
  18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา นายเรวัตร ธรรมวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน
  19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี นายบุญเส็ง  คำบาง ผู้ใหญ่บ้าน
 

20

บ้านวังรางใหญ่พัฒนา นายออย  งามชื่น
ผู้ใหญ่บ้าน
 

ประชากร
           มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,114 คน แยกเป็น ชาย 6,133 คน หญิง 5,981 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 67.04 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร และมีจำนวน 3,390 ครอบครัว
 

ลักษณะภูมิประเทศ
           ตำบลมะเกลือเก่ามีเนื้อที่กว้างใหญ่ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม โดยมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบลูกคลื่นลอนลาด ประกอบด้วยเนินเขาในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 484 เมตร อยู่ทางตอนใต้ของตำบล ทอดตัวลงมาสู่ตอนเหนือของตำบล ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 270 เมตร 250 เมตร 230 เมตร และ 21 เมตร ตามลำดับ
           ในการสำรวจพื้นที่ ปี 2547 ได้แบ่งหมู่บ้านในการทำการสำรวจตามลักษณะภูมิประเทศที่มีถนนมิตรภาพเป็นตัวแบ่ง โดยที่แบ่งออกเป็น 2 โซนดังนี้
           - โซน A คือ หมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของถนนมิตรภาพ โดยหมู่บ้านที่อยู่บริเวณนี้ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่าและหมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีลำน้ำลำตะคองไหลผ่านและมีคลองส่งน้ำชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ สภาพชุมชนมีความแออัด ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางทั้งหมดไม่ประสบปัญหาในเรื่องการเดินทาง แต่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
           - โซน B คือ หมู่บ้านที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนมิตรภาพ โดยหมู่บ้านที่อยู่บริเวณนี้ได้แก่ หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 20 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาขนาดเล็ก แต่ละหมู่บ้านมีความห่างไกลกันมาก ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนดินลูกรังและดินทราย เมื่อมีฝนตกหนักถนนจะถูกตัดขาดและสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฤดูแล้งจะเกิดปัญหาฝุ่นจากถนน และปัญหาในเรื่องของการเดินทางเป็นอย่างมาก
 

ลักษณะภูมิอากาศ
           พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 26.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 69