องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (vision)
             จากการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินการพัฒนาในอดีต จนถึงปัจจุบัน ตำบลมะเกลือเก่าเป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีลักษณะการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมือง 3 หมู่บ้าน และแบบสังคมชนบท 17 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจึงได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทางในการพัฒนาตำบลร่วมกันดังนี้
 
มะเกลือเก่าน่าอยู่ บริหารงานมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาแบบบูรณาการ
ก้าวทันเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน