องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ


นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
 
นางสาวอนงค์นุช  เหาะสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวลูกปู สง่าจันทรวงศ์
นางสาววัชรีพร  เมาสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน