องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม
ผู้อำนวยการกองส่งเสิรมการเกษตร
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายอภิสิทธิ์  โปร่งสูงเนิน นางสาวศุจิตราภา  จงรวมกลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ