องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ

 
นายวิทูรย์  จุลบท
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-ว่าง- -ว่าง- นางสาวลลิตา ภาดากุล -ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวศุภาวีร์  ตลับกลาง นางสาววิภาดา อุกฤษ นายอุสาหะ สว่างธรรม นางสาวศศิวิมล ดอนจังหรีด นายพรประชา เสลานอก นายติ่ง ปุ้มสระเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป(งาน LTC)
พนักงานขับรถ Ems พนักงานประจำรถ Ems พนักงานขับรถบรรทุก(ขยะ) พนักงานประจำรถบรรทุก
(ขยะ)
นางสาวชัญญภัทร ผอสูงเนิน นางสมบัติ เสือสูงเนิน
นายธนวัตน์ นามบุดดี นายทวี ชุ่มสูงเนิน 
นายนิรัตน์ รัวประโคน
อาสาสมัครบริบาล อาสาสมัครบริบาล
ผู้ช่วย (งาน EMS) พนักงานประจำรถบรรทุก(ขยะ)
 พนักงานประจำรถบรรทุก(ขยะ)