องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางมลิวรรณ  เมษมานนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายพงษ์ชยันต์  ภูมิโคกรักษ์
นักวิชการศึกษานางสาวสะใบแพร  ศิลา
นางอมรรัตน์  ยุนกระโทก
นางปราณี  พลศรี
ครู ศพด.บ้านหนองเบน
ครู ศพด.บ้านหนองม่วง
ครู ศพด.บ้านวังราง


นางสุนีย์  นามทัศน์
นางจิราลักษณ์  ทองเจือ
นางณิชกานต์   ขุนสูงเนิน
ครู ศพด.บ้านมะเกลือเก่า
ครู ศพด.บ้านหนองไม้ตาย
ครู ศพด.บ้านวังรางน้อย  นางสาวสาธิตา  จันทรโสภณ  
  ครู ศพด.บ้านหนองเลา  นางสุธีราภรณ์  ศิลา
นางเมฆตา  สุทรผอบทอง
นางสาวนิตยา  บินสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านมะเกลือเก่า
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านมะเกลือเก่า
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองม่วง
     
นางสาวกนกวรรณ  ธรรมวิชัย    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ