องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองช่าง


นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม
ผู้อำนวยการกองช่างนายธนิน  ภูมิสูงเนิน
นายภัทรพล  ปวีราวิราพันธ์
นายสมเจตน์  กมลเสถียรกุล
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นางสาวจีระพร ดีสูงเนิน
นายไพสาร  แก๊สสูงเนิน 
นายสุรัตน์ หวัดสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป