องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
กองคลัง


นางกฤชกร สิงขรอาจ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวดวงใจ  มาสูงเนิน
นางสาวอุบลวรรณ  คุณกันหา
นางสาววชิราภรณ์  ปลูกชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-ว่าง- -ว่าง-  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
 
 

 
 นางสาวอารีย์  ชุมภูจันทร์
นางสาวศิริธร  ผิวอ่อน
นางสาววัลย์ลดา  พึ่งพิศ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้