องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางอาภรณ์  ศิริจำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัตนา  ภูมลา
นางสุมิตรา สมเพาะ
นายทรงเกียรติ  สมเพาะ นางสาวอรนุช  เสือเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
พ.จ.อ.ปรีชา  ถึงสูงเนิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
นายไพสน  ภิริรักษ์
นางภัสสร  มาสูงเนิน
นายนิมิต  หลักสูงเนิน
นายสมาน  เสลานอก
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์