องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ 081-547-0475
นายอดิสร  สงสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ 098-103-7301
นางอาภรณ์  ศิริจำปา
นางกฤชกร  สิงขรอาจ
นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 098-028-2288
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 081-879-4229
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 087-2553742นางวิฑูรย์  จุลบท
นางมลิวรรณ  เมษมานนท์
นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรติดต่อ 091-130-4815
ผู้ดำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรติดต่อ 081-064-3468
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรติดต่อ 084-193-2493


 
  นางสาวจิงจิต  ไชยเฉลิม  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ 087-084-9992