องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายนวม  เมินขุนทด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร ๐๖๑-๑๔๕๖๕๑๔

นายบรรจบ  ชัยบุรี
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร ๐๘๘-๗๑๗๐๕๑๓
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร ๐๙๒-๘๘๖๙๓๔๕นายจรัส  มาสูงเนิน
นางธัญสินี  อมรพรหม
นายทวี  ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๒ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๓
โทร ๐๘๗-๒๖๐๔๕๓๖
โทร ๐๙๒-๖๔๒๓๕๕๔
โทร ๐๙๕-๖๐๘๖๓๓๓นางสาววิภาวี  โตสูงเนิน
นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร 
นายบุญเริง  ละมุดตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๔ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๖ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๗
โทร ๐๘๔-๘๒๘๒๗๖๕
โทร ๐๘๑-๒๖๔๕๒๘๒
โทร ๐๘๐-๒๙๗๕๖๔๑


นายศิริวงศ์  พบพิมาย
นายธนกร  พลศรี
นายสรสิช  จรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๘ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๙ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๐
โทร ๐๙๗-๙๙๘๐๘๘๕
โทร ๐๘๔-๘๓๖๒๐๔๙
โทร ๐๙๓-๓๓๔๒๔๐๘ นายสายัณ  ดุงสูงเนิน
 นายสวง  งามมะเริง
นายดนัย  แรมกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๒ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๔
โทร ๐๘๒-๘๗๕๑๔๐๒
โทร ๐๖๑-๐๖๓๙๗๔๘
โทร ๐๙๒-๒๖๙๖๐๗๖ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน
นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย
 นายสุพจน์  ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๕ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๖ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๗
โทร ๐๖๑-๕๘๗๓๓๐๙
โทร ๐๙๕-๕๗๔๕๐๙๐
โทร ๐๘๑-๐๕๓๒๔๓๘ นางสุนารี  สวัสดี
นางสมหมาย  บูรณ์โภคา 
นายนึก  สระกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๘ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๑๙ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๒๐
โทร ๐๙๘-๕๘๕๘๖๔๙
โทร ๐๘๖-๒๕๑๒๗๕๗
โทร ๐๙๓-๕๓๙๖๘๐๕