องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
โทร ๐๙๐-๘๙๕๒๔๕๘



นายวินัย  นิลสูงเนิน นายสนอง  ทนสระน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
โทร ๐๙๘-๑๕๒๙๕๔๑   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
โทร ๐๙๔-๗๖๐๙๗๔๑

นางสมทรง  ภู่ภูเขียว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
โทร ๐๘๑-๐๗๓๑๓๘๘