องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่..ส่งเสริมพัฒนาคณภาพชีวิตประชาชน อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน


"มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่..ส่งเสริมพัฒนาคณภาพชีวิตประชาชน อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน"

🔵 กองทุนสปสช.อบต.มะเกลือเก่า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่าจัดโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพัฒนา ยกระดับความสามารถอาสาสมัครในชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ(CG) ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียง ร่วมกับบทบาทของคนในครอบครัวผู้ป่วย เช่น การคัดกรอง(ADL) การสังเกตอาการ การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมกับอาการป่วย การช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายและจิตใจ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาต่อยอดเป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) ที่มีทีมแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาดูแลทั้งเฉพาะหน้า และระยะยาว.. #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยุ #เราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลั

2023-12-04
2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07
2023-07-25