องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


อบรมบุคลากร "โครงการสำรวจข้อมูล เพื่อจักดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563"


อบรมบุคลากร "โครงการสำรวจข้อมูล เพื่อจักดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า หมู่ที่ 9 โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการสำรวจเพื่อให้ทราบว่ามีที่ดินรายใด แปลงใด อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสำรวจรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งจะสำรวจขนาดสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าสำรวจพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ข้อมูล และถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้าง 

2020-12-06
2020-08-23
2020-08-23
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25