องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563


ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563  เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และพิจารณาข้อราชการอื่น ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องประชุมห้องสมุดมีชีวติ บ้านหนองม่วง  หมู่ 5  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสุงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

2020-04-14
2020-02-14
2019-04-15
2019-04-11
2019-01-28
2018-12-13
2017-03-08
2016-12-22
2016-11-14
2016-08-18