องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


จดหมายข่าว


     เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาาีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
     ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เป้นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้
     ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยืสินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
      ๒. ภาษีบำรุงท้องที่
         ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒
      ๓. ภาษีป้าย
         ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่น ๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
     อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
2019-04-15
2019-04-11
2019-01-28
2018-12-13
2017-03-08
2016-12-22
2016-11-14
2016-08-18
2016-06-30
2016-06-24