องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 “การอบรมให้ความรู้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”


องสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564  “การอบรมให้ความรู้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นจำนวนมากเพียงไม่นาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเอง คือ การสวมหน้ากากอนามัย, การกินร้อน ช้อนกลาง และการล้างมือ ซึ่งวิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้คือการดูแลตนเองเบื้องต้น และการล้างมือ โดยปัจจุบันพบว่าเจลล้างมือขาดตลาดทำให้การหาซื้อค่อนข้างยากและราคาสูงเพราะบางแห่งมีการกักตุนสินค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ   

2022-06-16
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07