องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระว่างวันที่ 2, 4-5 เมษายน 2564  ณ ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงฯ สามสิบส่าง ตำบลมะเกลือเก่า  อำเภอสูงเนิน และ บ้านไร่คุณนาย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  การมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ลดความขัดแย้งและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน

2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07
2023-07-25
2023-07-23