วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติกล้อเลื่อน จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 3502 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง