วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮร์) เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองอีสานเขียว (ลำสำลาย) หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมปั๊มบาดาล บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ